logo

ecoDomus

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Εφαρμογές Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

 


Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Γενικά

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά απροστάτευτα) και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα παλαιά κτήρια σε όλη τη χώρα. Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε πρόσφατα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κορυφή


Ποιές κατοικίες επιδοτούνται;

Οι κατοικίες που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:

 • οι μονοκατοικίες
 • οι πολυκατοικίες για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου
 • τα μεμονωμένα διαμερίσματα

 

και πρέπει να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτίρια:

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 2. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.
 3. Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1989..
 4. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 5. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν την 31.12.1989, αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα
  διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 6. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αυτές αποτελούν μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου.

 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, πρέπει να ισχύουν επιπλέον τα εξής:

Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β και Γ εντάσσονται στην κατηγορία Α και Β αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία Γ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων μετά από συμφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους.

Κορυφή


Δικαίωμα συμμετοχής - κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, & Β.

Ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του τμήματος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΙΝΗΤΡΟ
ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ
Α
έως 40.000
έως 60.000
Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%.
Β
40.000 έως 60.000
από 60.000 έως 80.000
Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, χαμηλότοκο δάνειο ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%

Κορυφή


Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες επεμβάσεις (εργασίες) του προγράμματος είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (πατζούρια, ρολλά τέντες κλπ).
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος:

αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι
μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών
χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Αντικατάσταση
κουφωμάτων και
συστημάτων σκίασης
1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα 1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):
250 €/m2
1.Β. Ανοιγόμενα 1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):
280 €/m2
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες 1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2
1.Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα 1.Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης, εξώφυλλα και τέντες:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
2.Τοποθέτηση
θερμομόνωσης στο
κέλυφος του κτηρίου
συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος 2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτής 2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτής : 50 €/m2
2.Γ. Εσωτερική θερμομόνωση 2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2
3.Αναβάθμιση
συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης 3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
i) για P<70 kW: 6.000 €
ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης 3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος
θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για
την πολυκατοικία
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ 3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης 3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 €
ανά διαμέρισμα

 

U: ο συντελεστής θερμοπερατότητας, P: θερμική ισχύς καυστήρα / λέβητα κεντρικού συστήματος θέρμανσης.

Στις παραπάνω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, κ.τ.λ.
 • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

 

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Κορυφή


Διαδικασία συμμετοχής - προετοιμασία

Επιγραμματικά, τα στάδια για την συμμετοχή και υλοποίηση του προγράμματος, είναι:

 • Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση Καθορισμός Εργασιών.
 • Συλλογή Δικαιολογητικών - Λήψη Προσφορών.
 • Υποβολή Αίτησης - Διαδικασία Ελέγχου και Έγκρισης.

  α) Κατάθεση Αίτησης.

  β) Αξιολόγηση / Έγκριση Αίτησης.

 • Υλοποίηση Παρεμβάσεων - Εκταμίευση Ενίσχυσης.

  α) Δανειακή Σύμβαση - Υλοποίησης Εργασιών.

  β) Ολοκλήρωση Έργου - Χορήγηση Κινήτρων.

Κορυφή


Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υλικά/συστήματα πρέπει να έχουν ενεργειακή πιστοποίηση και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και του προγράμματος όπως αναφέρονται παραπάνω.

Κορυφή


Τράπεζες


Με την εφαρμογή του Κανονισμού και τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου με τίτλο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» διενεργήθηκε πρόσκληση στις Τράπεζες για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Ταμείου.


Παρακάτω παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:
Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

Κορυφή